Wiadomości - ROD Senior

Senior

Rodzinny Ogród Działkowy w Nowym Sączu

Przejdź do treści
Organizacja Walnych Zebrań w okresie pandemii
W związku ze znoszeniem rządowych ograniczeń w zakresie zgromadzeń, KZ PZD upoważnił zarządy ROD do organizacji walnych zebrań (WZ).  Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, KZ uznał, że konieczne jest zachowanie ostrożności. Dlatego na razie poluzowanie obejmuje najmniejsze ROD,  gdzie na walnym (lub konferencji delegatów) będzie maksymalnie do 100 członków PZD. Zalecono też egzekwowanie zabezpieczeń, m.in. 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami, maseczki itp.
VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie
W dniu 14 września 2019 roku w Domu Działkowca ROD „Dębniki” w Krakowie odbył się VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.
Zjazd otworzyła Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Pani Janina Oramus witając przybyłych Delegatów, członków ustępujących władz oraz zaproszonych gości. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewano hymny: Polski oraz PZD.
W ramach wstępu, Pani Prezes Janina Oramus przedstawiła zadania VI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie:
- udokumentowanie jedności i woli walki w obronie   istnienia oraz dalszego rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców,
 a w szczególności fundamentów prawnych regulujących ich funkcjonowanie,
- dokonanie oceny naszej działalności w czasie ostatniej kadencji 2015-2019, wskazanie osiągnięć i potknięć oraz
 wytyczenie na tej podstawie programu do dalszej pracy.
- wybór władz okręgowych, które będą te ważne zadania realizować w obronie ruchu działkowego i rozwoju ogrodów
 działkowych, w kadencji 2019-2023.
VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie podjął 6 uchwał:
1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie za okres
   kadencji 2015 – 2019;
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie z działalności za okres
   kadencji 2015 – 2019;
3. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Małopolskiemu PZD w Krakowie;
4. w sprawie uchwalenia programu działania Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie na następną kadencję;
5. w sprawie ustalenia liczby członków:
   a. Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie – 39 członków
   b. Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie – 9 członków
6. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na   
   Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
Ponadto VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie przyjął:
1. Stanowisko w sprawie znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczności miast i współpracy z lokalnymi
   władzami samorządowymi,
2. Apel do władz samorządowych o współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Okręgu Małopolskim PZD
   w Krakowie i uwzględnienie rodzinnych ogrodów działkowych w budżetach jednostek terytorialnych,
3. Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych   
   rodzin,
4. Stanowisko w sprawie zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych,
5. Stanowisko w sprawie oświaty ogrodniczej,
6. Stanowisko w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,
7. Stanowisko w sprawie programu rozwoju ROD w województwie małopolskim
8. podziękowanie dla Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa Polskiego Związku Działkowców i Krajowej Rady.

W przerwie Zjazdu odbyły się I posiedzenia organów Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie:

Prezesem Okręgu została wybrana Pani Marta Warmuz.
I Wiceprezesem wybrano Panią Beatę Bartosz.
Wiceprezesem został Pan Robert Czech.
Sekretarzem została Pani Ewa Błachut.
Skarbnikiem wybrano Panią Zofię Jędrzejek – Chwastek.
W skład Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie weszli ponadto: Pani Anna Kozyra, Pan Stanisław Oszast, Pan Jan Wolak oraz Pan Jan Wołoch.

Na Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie została wybrana Pani Ewa Sugier. I Zastępcą została Pani Maria Motloch (I V-ce Prezes ROD Falkowa z Nowego Sącza), Zastępcą Pani Agnieszka Marek, a Sekretarzem Pani Grażyna Grzybowska.

Zarząd ROD Senior w Nowym Sączu

W dniu 12 marca 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD, którego przedmiotem była znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami przyjęta przez Sejm w dniu 20 lutego
2019 r.  Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym z uwagi na czas, jaki pozostał do wyznaczonych w Senacie terminów na jej procedowanie (posiedzenie komisji senackiej – 19.03.2019 r., posiedzenie Senatu – 20.03.2019 r.), a w konsekwencji konieczność oceny zagrożeń wynikających zustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i ustalenia działań, które powinny podjąć struktury Związku, a które potencjalne zniwelują niebezpieczne dla istnienia wielu ogrodów skutki, jakie za sobą niosą zapisy ustawy.  
W wyniku szczegółowego przedstawienia przez Prezesa PZD i r.pr. Tomasza Terleckiego zagrożeń dla ROD w związku z uchwaleniem ustawy, jak również zobrazowania sytuacji ROD w okręgach, Krajowa Rada PZD podjęła dwa stanowiska w których zawarte zostały podglądy PZD na temat znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz równoległych działań, które powinny podejmować ogrody.
Jednostka Krajowa PZD w załączeniu przekazuje podjęte na XXVII posiedzeniu Krajowej Rady PZD stanowiska, celem zapoznania się z nimi, poinformowania działkowców, przede wszystkim na odbywających się w ROD walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych i poważnego potraktowania zagrożenia.
Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PZD pod datą 1 marca 2019 roku zamieszczone zostało pismo skierowane do Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego, do którego dołączona została Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 77. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami przygotowana przez Biuro Prawne PZD. Natomiast pod datą 7 marca 2019 roku została zamieszczona informacja o spotkaniu przedstawicieli PZD z Wiceministrem Infastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, Sekretarzem Stanu, Panem Arturem Soboniem.
                                                                                            Prezes PZD
                                                                                  /-/ Eugeniusz Kondracki       czytaj więcej ...
W ostatnim czasie w mediach nasiliła się nagonka na Polski Związek Działkowców.
Usiłuje się stworzyć obraz PZD jako stowarzyszenia w którym  dochodzi  do patologii poprzez defraudację pieniędzy działkowców, zawładnięcie funkcjami w organach PZD przez wiele lat. W tych sprawach wielokrotnie wypowiadała się Krajowa Rada PZD oraz inne struktury Związku.
   czytaj więcej ...  stanowisko OZM w Krakowie  
                            materiały KR PZD w Warszawie   
                            apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców  

Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu
z terenów rodzinnych ogrodów działkowych
Krajowa Rada PZD informuje, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe. Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.
Najważniejsze wydarzenia w PZD w roku 2015
- kalendarium

Rok 2015 obfitował w ważne dla działkowców wydarzenia. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Nowe zasady wycinki krzewów i drzew
W dniu 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”), która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmiana oznacza dla działkowców?  
Specjalny komunikat Krajowej Rady PZD - 21.07.2015
Uwaga działkowcy! W całym kraju odnotowuje się przypadki poparzeń przez barszcz Sosnowskiego. To imponujących rozmiarów, piękna roślina –jednak niezwykle groźna dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt, już po minutowym kontakcie w niewielkiej odległości. Barszcz wkracza na tereny ogrodów działkowych, o czym informują okręgowe zarządy PZD m.in. w Zielonej Górze (ROD „Metalowiec” w Jasieniu) i Gdańsku. Wobec tak dużego zagrożenia ze strony tej rośliny oraz zakazu samodzielnego jej zwalczania, konieczne jest informowanie działkowców o zagrożeniu, sposobach rozpoznania rośliny, konieczności zachowania ostrożności po jej rozpoznaniu i potrzebie zgłaszania jej występowania odpowiednim służbom. Krajowa Rada PZD zwraca się do wszystkich zarządów ogrodów o szczególne zainteresowanie się czy roślina ta nie występuje już na terenach ogólnych ogrodów lub na działkach i szybkie podjęcie odpowiednich działań, zgodnie z instrukcją przedstawianą w poniższym tekście.
             .... czytaj więcej

Wróć do spisu treści